Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ έχει ως στόχο να διατηρεί και να αναπτύσσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους εταίρους της, σχέσεις που χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη, συνεργασία και αμοιβαίο σεβασμό. Με τον όρο εταίροι νοούνται οι μέτοχοι, επενδυτές, εργαζόμενοι, εργολάβοι, πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, δημόσιοι φορείς, τοπικές και εθνικές κοινότητες και μέσα ενημέρωσης. Στα πλαίσια του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της, η εταιρεία  υποστηρίζει και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ενδιαφερόμενων μελών της  σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και επιδιώκει να ανταποκρίνεται με ακεραιότητα και διαφάνεια στις απαιτήσεις τους. Οποιαδήποτε προσπάθεια εξαπάτησης ή εκμετάλλευσης εταίρου (πχ. μέσω κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών, αθέμιτων συναλλαγών ή ευνοϊκής μεταχείρισης συγκεκριμένου εταίρου) αποτελεί παραβίαση του εν λόγω Κώδικα.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση της εταιρείας ενθαρρύνει τους εταίρους της να εγείρουν τυχόν ανησυχίες ή προβληματισμούς σχετικά με πιθανά ζητήματα συμμόρφωσης. Η εταιρεία προστατεύει τα ενδιαφερόμενα μέλη που υποβάλλουν μια αναφορά από οποιασδήποτε μορφής αντίποινα.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε κατευθείαν με email: [email protected]. Θα λάβετε απάντηση μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, ενώ εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Αναζήτησε στη Melissa!