* Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στη Σελίδα της εταιρείας του Ομίλου https://www.melissa.gr/oroi-symmetochis-diagonismoy-diagon/ και έχουν κατατεθεί και στη συμβολαιογράφο Αθηνών Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθηνά Πωβαρέτου του Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 2103612332).

** Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Άρθρο 1 – Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Το προϊόν κάτω από την διακριτική επωνυμία «Melissa Pasta» της Εταιρίας MΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ που εδρεύει στον Δήμο Αθηνών, επί της οδού Βίωνος 1, 104 43, με ΑΦΜ 094383682 (στο εξής «Όμιλος») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Melissa Ολικής Άλεσης ” (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί μέσω της σελίδας που διατηρεί ο Όμιλος στο Instagram με τίτλο «melissapasta», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.instagram.com/melissapasta/ (εφεξής «Σελίδα») . Το Διαγωνισμό επιμελείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «THE NEWTONS LABORATORY A.E», με ΑΦΜ 094503358 που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, 15231 (στο εξής η «Διαφημιστική Εταιρεία»).

Άρθρο 2 – Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδας (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»).

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ο Χρήστης ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Instagram. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

2.3. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι του Ομίλου και της Διαφημιστικής Εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Άρθρο 3 – Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από τη Τρίτη 04/06/2024 και ώρα Ελλάδος 12.00 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την Παρασκευή 21/06/2024 και ώρα Ελλάδος 00.00.

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 12.00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή του/των Δώρου/Δώρων.

3.3. Ο όμιλος μπορεί να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

Άρθρο 4 – Τρόπος Συμμετοχής

4.1. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Χρήστες θα πρέπει να εισέλθουν στην Σελίδα του Ομίλου και να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Instagram Post») που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο (timeline) της Σελίδας του Ομίλου. Εκεί οι χρήστες καλούνται να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από το Instagram Post, όπως ορίζεται από τη διαδικασία στην ανάρτηση, ώστε να πάρουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν το/τα Δώρο/Δώρα που ορίζονται στο άρθρο 5 των παρόντων όρων.

4.2. Η ανάρτηση σχολίου συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί την συμμετοχή του Χρήστη στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, διαγράφοντας την ανάρτηση σχολίου, στην οποία έχει προβεί.

4.3. Ο όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι κατά την απόλυτη κρίση του Ομίλου προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή Χρήστη στο Διαγωνισμό.

4.4. Κάθε Συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές θέλει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο Συμμετέχων να είναι πελάτης του Ομίλου.

Άρθρο 5 – Δώρα

5.1. Το/α δώρο/α που κληρώνεται/ονται στον Διαγωνισμό (στο εξής το/τα «Δώρο/α») είναι τα εξής*:

15 (δεκαπέντε) Δωροπακέτα με προϊόντα ολικής άλεσης από τη Melissa

* Τα δώρα που απεικονίζονται στην ανάρτηση του διαγωνισμού ενδέχεται να διαφέρουν.

* Κάθε δωροπακέτο περιέχει 10 συσκευασία από κωδικούς Melissa ολικής άλεσης.

5.2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Τα Δώρα προσφέρονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν, αποκλειόμενης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π, έναντι του Ομίλου. Περαιτέρω ο Όμιλος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Ο Όμιλος απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οποιονδήποτε εκ των όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6 – Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διαφημίστριας Εταιρείας.

6.2. Κάθε συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού η Διαφημιστική συγκεντρώνει τις συμμετοχές σε ένα αρχείο excel στο οποίο ο κάθε Συμμετέχων έχει ήδη τον αύξοντα αριθμό της συμμετοχής του.

Στη συνέχεια η Διαφημίστρια Εταιρεία μπαίνει στην πλατφόρμα κληρώσεων https://www.random.org/, ώστε να πραγματοποιηθεί η κλήρωση μέσω του μηχανισμού της πλατφόρμας και να αναδειχθούν οι νικητές. Σε αυτή την ιστοσελίδα η Διαφημίστρια Εταιρεία ορίζει το αριθμητικό όριο/διάστημα, δηλαδή από ποιον μέχρι ποιον αριθμό θα ανακύψει ο τυχαίος αριθμός, αναλογικά με τον αριθμό των συμμετοχών στον Διαγωνισμό (πχ. από το 1 έως το 600) και ο μηχανισμός αναδεικνύει/επιλέγει έναν αριθμό τυχαία. Η Διαφημιστική ανατρέχει στο excel με τις συμμετοχές ώστε να εντοπίσει σε ποιον Συμμετέχοντα αντιστοιχεί ο αριθμός, που επιλέχθηκε τυχαία από το https://www.random.org/. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα έχει παραπάνω από έναν νικητές επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για όσους αριθμούς νικητών έχουν οριστεί.

6.3. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δεκαπέντε (15) τακτικοί και δεκαπέντε (15) αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής εντός 5 ημερών (από την γνωστοποίηση όπως ορίζεται στο αρθρο 6.4, ) θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον επόμενο αύξοντα αριθμό.

6.4. Οι νικητές θα ενημερώνονται από τον Όμιλο με σχετικό προσωπικό μήνυμα (personal message στον λογαριασμό Instagram) και θα ανακοινωθούν με σχόλιο (mention) τα ονόματα του Instagram λογαριασμού τους κάτω από το αναρτημένο post του διαγωνισμού. Ο όμιλος για την αποστολή του Δώρου θα ζητά με προσωπικό μήνυμα από το νικητή το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση του και τηλέφωνο επικοινωνίας. Η αποστολή των Δώρων στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και αφού συγκεντρωθούν από τον Όμιλο τα στοιχεία όλων των τυχερών και θα ολοκληρωθεί  εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού προσωπικού μηνύματος (inbox) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, που έλαβε προσωπικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με τον Όμιλο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού προσωπικού μηνύματος (inbox), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε ο Όμιλος δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο. Τα Δώρα θα αποστέλλονται μέσω courier στους νικητές, Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε νικητή να παραλάβει το Δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το Δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Άρθρο 7 – Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

7.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο.

7.2. Περαιτέρω, ο Όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους Συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Άρθρο 8 – Λοιποί Όροι

8.1. Ο Όμιλος και η Διαφημίστρια Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών.

8.2. Ο Όμιλος και η Διαφημίστρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη του Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού. Ο όμιλος δεν εγγυάται ότι η Σελίδα του Ομίλου ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από τον όμιλο των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.4. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Αθηνών Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθηνά Πωβαρέτου του Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 2103612332).

Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Διαφημιστική της Διοργανώτριας θα προβεί στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων δηλ. Instagram λογαριασμό και η οποία γίνεται στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον διαγωνισμό και η επικοινωνία μαζί τους. Περαιτέρω, προς το σκοπό παραλαβής του δώρου από τον Νικητή, θα ζητηθούν επιπλέον το τηλέφωνο και η διεύθυνση από τη Διοργανώτρια εταιρεία Melissa Kikizas. Η Διαφημιστική έχει εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρέωση της διοργανώτριας προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού. Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διαφημιστικής Εταιρείας ή εξωτερικών συνεργατών που ενεργούν για λογαριασμό της Διαφημιστικής Εταιρείας παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνει για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού. Η απόδοση του Δώρου θα γίνει από την Διοργανώτρια Εταιρεία.

Κατ’ εξαίρεση η Διαφημιστική δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και κατά περίπτωση Επιλαχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, Νικητή /Επιλαχόντων θα τηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται ο Διοργανωτής, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,

στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη Λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο [email protected]. Σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση.

Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από το Διοργανωτή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. H παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ενώ η παροχή των επιπλέον δεδομένων του νικητή αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση της αποστολής του δώρου. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν την παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων τους, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, ο δε νικητής δεν μπορεί να παραλάβει το δώρο του.

Αναζήτησε στη Melissa!